【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
Sugar Eyes - Saita Yao (Album Version)
[id:$00000000] [ar:Sugar Eyes] [ti:Saita Yao 为爱所困插曲] [by:白白] [hash:365eb6e7eebf1ece023b30fef7f83b91] [al:] [sign:] [qq:] [total:217000] [offset:0] [00:15.27]ru wai mi ke nai shao ze [00:20.52]tai mai mi ke ru mei ke bao [00:25.32]te ti zi mei sei zei ao [00:28.22]ge ru wei rao gao gai [00:31.57]dan wei mi shan gan lai lai de kei ni you ni cai [00:38.72]ge ten nai kai kun nuo ruai ze you hen han [00:43.47]shuo ai e ruai lei ban ge shou wai ban [00:46.92]ze mei cai he ru waiei [00:52.23]ze cang hei shan beng lei bei kuang zei sai dai ya [00:56.68]kuao rao shai dai de meng ze you kuai guaiguai dei hu [01:01.08]yaei you dei ruai te you kuai pulai pulai mei bu ruai [01:06.18]dai te ni sang te nai gun lai bei kung zei sai de san [01:11.93]a mai kuang kuo na ti nai du [01:16.58] wen wo sai te nu zai ze pulai pulai ni [01:19.88]ma mo shan kun ti ruai rao pao lai
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

相关推荐

加载更多
返回底部

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载