【麦兜是只猪】 正在直播
苏打绿-小情歌
August Band - 仍在我心
[id:$00000000] [ti:仍在我心] [ar:August Band] [00:00.92]Yang-yo-li-zai [00:03.86]Blai-why-te-yo-blin-o-lai-bai [00:08.92]Li-huo-zai-te-gei-o-ren-rao-kong-rao [00:13.36]Lan-long-bei-gao [00:15.97]O-wai [00:17.79]Mai-wan-yin-ai [00:20.29]Zjew-rai-di-ke-gei-yo-nei-zai [00:25.73]Lang-tao-lai-zi-glo-men-rai-dong-ti-gao [00:31.10]Ru-gang-kan-rao-wa-man-yang-yo-lai-zai [00:38.93]La-len-lu-ge-ti-xiang-li-de-zi-mai [00:43.56]Gong-mi-ru wa-wei-la-pan-bai-zou-rai [00:48.56]Na-la-lu-gen-e-wan-li-huo-zai-mai-lu-cie-mai-guo-bin-glao-bai-mu-wan [01:03.57]Yang-yo-li-zai [01:06.14]Blai-why-te-yo-blin-o-lai-bai [01:10.95]Li-huo-zai-te-gei-o-ren-rao-kong-rao [01:16.08]Lan-long-bei-gao [01:18.52]O-wai [01:20.45]Mai-wan-yin-ai [01:23.89]Zjew-rai-di-ke-gei-yo-ni-zai [01:28.27]Lang-tao-lai-zi-glo-men-rai-dong-ti-gao [01:33.59]Ru-gang-kan-rao-wa-man-yang-yo-lai-zai [01:41.72]Ruo-mu-gong [01:43.59]Hei-men-bin-ru-mu-gong [01:46.16]Hei-gang-to-bang [01:48.53]Plai-wai-in-len-di-gua [01:50.97]Xin-mai-dong-gang-men-tuun-ke-la-li-ga [01:56.10]Mi-ke`ei-dong-gan-gai-kai-sin-dai [02:01.41]Ruo`ong-in-kong-te [02:03.60]Hei-len-in-kong-sin-ze [02:05.98]Men-si-stai-le-ben [02:08.54]Kuang-ong-ya`in-li-ong-zai [02:11.04]Mi-kai-ze-lu [02:13.36]Pu-lu-long-pa-ze-bai [02:15.92]Na-lan-to`u-rai-da-tun-yang``yang-yo-li-zai [02:41.89]La-la-la-lu-ge-ti-xiang-di-de-za-mai [02:46.14]Gong-mai-ru-wa-wei-la-pan-bai-tou-rai [02:51.15]Lo-lai-kuang-jin [02:53.64]Mi-mu-ti-king-tu-rai [02:56.21]Mi-xiai-e-rai [02:58.65]Yang-ti-rao-kai-fang [03:01.64]Kuang-ra`ong-kou-rao [03:04.33]Lai-wan-in-lan-in-gua [03:06.45]He``rua-in-la-long-da [03:09.01]Kei-wang-li-zai-long-gang [03:11.02]Hei-guang-lu-sen [03:13.64]Ti-mi-kong-te-lai-xiang [03:16.39]Mi-dong-hei-men``de`-duo-ba``yang-yo-li-zai [03:22.36]La-len-lu-ge-ti-xiang-li-de-zi-mai [03:24.43](blai-why-te-yo-bi-o-lai-bai) [03:26.93]Gong-mi-ru wa-wei-la-pan-bai-zou-rai [03:29.06](li-huo-zai-te-gei-o-ren-rao-kong-rao) [03:33.13]Na-la-lu-gen-duo-wan-da-mi-huo-zai- [03:35.63]Mi-wu-te-mai-gui-bin-glao-bai-mu-wan [03:37.90](lan-long-bei-gao o-wai) [03:43.52]The End
/
播放队列/

队列中还没有歌曲

相关推荐

加载更多
返回底部

Mac版酷狗音乐已更新

就是歌多

详情 下载